VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

MUSKETÖRERNA I RÅGSVED
är en ideell organisation som arbetar tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och, i många fall, någon form av beroendeproblematik. I Musketörerna är det de utsatta själva som driver organisationen och får stöd att tala i egen sak. Musketörernas guider lotsar deltagarna till olika myndigheter, förvaltningar, institutioner och organisationer för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda utifrån principen att alla har lika värde och samma rättigheter. Guiderna utbildas genom metoden att lära genom att göra och i principen att först får du stöd av andra att hjälpa dig själv, sedan stöder du andra att hjälpa sig själva. Musketörernas verksamhet är ett ”återvinningsprojekt” – människor som hamnat i utanförskap kommer tillbaka och gör skillnad för sig själva och för andra. En del blir guider, andra bidrar på annat sätt.

Musketörerna arbetar för att förändra livsvillkoren för utsatta människor, deras barn och familjer. Vi
- guidar och lotsar människor i utanförskap till ansvariga myndigheter och institutioner, så att de får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda; - erbjuder möjliga vägar till återförening mellan barn, familj och andra anhöriga;
- informerar och utbildar om konsekvenserna av utanförskap.

STYRELSEN
Under 2017 har styrelsen sammanträtt 14 gånger. Utöver detta har guidemöten försökt att regelbundet hållas varje vecka med närvaro av styrelsemedlemmar, lönebidragsanställda och volontärer. Dagliga telefonkontakter har skett mellan styrelseledamöter och de lönebidragsanställda.

ALLT UNDER ETT TAK
Föreningen påbörjade under början av året en förändring av ”vardagsrummet” på Stövargatan 71. Huvuddelen av verksamheten övertogs av volontärer och frivilliga.

Under en period, från januari till oktober, fanns Musketörernas guidekontor på Harpsundsvägen 11 i Högdalen. Tanken var att ge ”vardagsrummet” möjligheter att skapa egna förutsättningar och samtidigt ge guidearbetet ett eget utrymme.

Efter kort tid visade det sig dels att båda verksamheterna behöver varandra och därför mår bäst då de finns nära varandra, dels, och kanske viktigast, att ökande svårigheter att erhålla ekonomiskt stöd gjort att föreningen behövt dra åt svångremmen och minska kostnaderna. Båda dessa skäl gör nu att all verksamhet samlats under ett tak.

Ett särskilt stöd från Stiftelsen OA Söderberg har gjort det möjlighet att vägleda och stödja verksamheten i 71:an. Ett 10-tal frivilliga har därigenom fått möjlighet att steg för steg gå in i 71:ans verksamhet och utveckla den utifrån de rådande omständigheterna där också allt fler ”light”-guidningar kom att genomföras av volontärer. Volontärerna har bland annat hjälpt till med utskrift av blanketter, betalningar via internet, tagit fram information om stödinsatser, samtalsgrupper och söka jobb.

FÖRTROENDE OCH STÖD
Vi kan med glädje konstatera att vi fått förnyat förtroende från stiftelsen Oscar Hirsch Minne, OA Söderbergs stiftelse, Stiftelsen Bertil Strömberg och Stiftelsen Gustaf Vasagården liksom från Åhléns-stiftelsen. Samarbetet med Stiftelsen Hugo Stenbeck har fortsatt under 2017 med ytterligare förstärkning av den sociala fonden. Under året har stöd från Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltningens fortsatt liksom från Stockholms Stads Socialförvaltning där vi för andra året erhåller ett etableringsstöd. Det senare stödet avslutade vi 2017.

GUIDNING
I det lokala utvecklingsprogrammet, LUP, för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde för 2017 framgår att området är ett av sju i Stor-Stockholm där behoven av såväl stadsövergripande prioriteringar som ett lokalt utvecklingsarbete för att uppnå en hållbar utveckling är särskilt stora.

Inom stadsdelen utmärker sig särskilt Rågsved. Det gäller nivå på medelinkomst, andelen med relativ fattigdom i hushållen och antal som får försörjningsstöd. Det är också här som den öppna arbetslösheten är som stört. En stor utmaning gäller andelen som inte får behörighet till gymnasieskolan. Rågsved hamnar också överst på listan när det gäller frågan om ”otrygghet” i bostadsområdet.

I stadsdelen låg det kommunala valdeltagandet år 2014 på 75,6 procent.
Det är 6% procentenheter under genomsnittet i Stockholms stad.
Rågsved är det valdistrikt som har lägst valdeltagande, 55%.
Det är ett demokratiskt underskott som måste tas på stort allvar.

Rågsved är alltså ett område i stor utsatthet. Det är här Musketörerna i Rågsved har sin bas och det är härifrån arbetet genomförs. Det är ett område som borde ha högsta prioritet för alla typer av insatser.

Guidning innebär att vi stöder deltagare, steg för steg, som av olika skäl är socialt och ekonomisk utsatta och som därför ”hamnat utanför” och till följd av det blivit marginaliserade och inte har förmåga och ork att ta sig tillbaka till samhället.
Musketörernas guider följer med och lotsar till hälso- och sjukvård, behandling, till någon form av boende, ibland egen lägenhet, till stödinsatser som utbildning, arbetsträning, jobb, skuldsanering och social integrering. I allt detta ingår en mängd olika insatser som Musketörernas guider måste göra för att ansvariga myndigheter ska bistå med de mest grundläggande rättigheterna

MUSKETÖRERNAS UTANFÖRSKAPSKARTA
Vi väljer att också i år visa Musketörerna ”Utanförskapskarta” som på ett pedagogiskt sätt visar på svårigheterna och utmaningarna i att guida. Kartan ligger på Verksamhetsberättelsens framsida. Det är många stationer som ska passeras för att en deltagare ska kunna komma tillbaka och delta som fullvärdig medborgare i samhället. Med de rättigheter och skyldigheter det innebär utifrån sina förutsättningar. Det är en svår och komplicerad process. Utan stöd och hjälp är det nästan omöjligt.

ANTAL GUIDADE ÅR 2017
Under 2017 har Musketörerna guidat 57 deltagare.
Av dem har 25 varit kvinnor och 26 män samt 6 unga vuxna fått guidehjälp.

Under året avslutades arbetet med 20 deltagare. De hade antingen gått vidare eller varit nöjda med det stöd de fått.

TOTALT ANTAL INSATSER 2017
Under 2017 har Musketörernas genomfört 2.838 insatser för de deltagare som varit ”inskrivna” i Musketörernas Guideprogram.

TYP AV INSATSER
Delprojekt 1:

Besök hos och samtal med psykiatrin, sjukhus och primärvård (husläkare, beroendemottagning, arbetsterapeuter, bostadsanpassningen, hjälpmedelscentralen mm), kontakt med Kriminalvården i samband med frivård, bevis på uppehållstillstånd.

Delprojekt 2:
Besök hos och samtal med socialtjänst och polis, arbetsgivare, facket, Skatteverket, pensionsmyndigheten, banker, stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantörs ansvarige OSA-handläggare angående möjlighet till OSA-anställningar på Musketörerna, adressändringar, legitimation mm.

Delprojekt 3:
Samtal med och besök hos fastighetsägare angående bostäder, kontraktsskrivning lägenhet, stöd med administration runt hyresinbetalningar, hänvisning till möjligheter till inneboende, ansökan om överlåtelse av hyreskontrakt. Även stöd i samband med hot om vräkning med skrivelse till fastighetsägare och boendestödjare. Rysseviken har vid flera tillfällen varit behjälplig med boenden till människor som saknat tak över huvudet.

Delprojekt 4:
Stöd och råd samt hjälp vid skrivandet av en ansökan till Stockholms Stads Kulturförvaltning för ett projekt som avser integration av människor som kommit till Sverige från olika länder och därmed olika kulturer.
Hänvisat besökare till Nya Rågsveds Folkets Hus för att där kunna ta del av olika aktiviteter.

Hänvisat människor till Bryggan i Högdalen för att där få möjlighet att äta lunch för en billig penning, tvätta sina kläder och få del av annat stöd som där erbjuds. Hänvisat människor till kyrkan Vantörs Församling, Moskeén i Rågsved och AA, NA eller andra forum där man kan få samtalsstöd, utöva sin tro eller få annat själsligt och andligt stöd.

Övrigt:
Stöd och hjälp i samband med att människor under året avlidit och särskilt stöd gavs i samband med att Musketörernas grundare avled den 25 maj.
Besök och samtal med familjer, begravningsbyråer, bouppteckning, skattemyndigheten. Bistått vid jordfästning och inför denna haft samtal med biskop inom svenska kyrkan. Ordnat med minnesstunder i 71:an. Bistått med att städa, rensa och transportera lösören till berörda familjer. Samtal har förts med Stockholms Lokaltrafik AB (SL), Nordic Group Tunnelbanan AB (MTR), ambulanspersonal och sjukvårdspersonal för att ta reda på fakta om vad som hänt i samband med akut hjärnblödning i T-banan. Detta för att bistå familjen i sorgearbetet med också för att det som hände inte får hända igen. En skrivelse har sammanställts och skickats till SL och MTR.
En längre version är under utarbetande. Musketörerna i Rågsved avser att publicera den i sociala medier och annan nyhetsmedia i samband med Rågsvedsdagen den 19 maj 2018.

Lättare guidningar så kallade ”light guidning”
Musketörernas genomför också enklare guidningar. Det kan vara att erbjuda stödsamtal, tillgång till telefon eller dator för att söka kontakt, skjuts till möte, råd och stöd och tips och snabbare hjälp.

Några exempel från loggboken:

Kvinna 50 plus, kom till oss i april. Hon har haft beroendeproblematik. Hon är hemlös. Hennes vuxna son och dotter var väldigt trötta på hennes beroende. Vi kontaktade socialtjänsten på telefon tillsammans med deltagaren. Hon berättade hur hennes situation såg ut och bad om hjälp. Vi fick en besökstid och träffade en handläggare. Deltagaren började lämna prover och blev ganska snart erbjuden behandling på Pelarens öppenvårdsbehandling. Hon fick dessutom boende på Älvsjö referensboende. Deltagaren har sedan gjort allt rätt. I slutet av november fick hon flytta in i en försökslägenhet. Där bor hon nu och hennes barnbarn kan hälsa på. Hon har gjort allt myndigheterna krävt av henne och får en egen lägenhet efter ett år. Förra veckan avslutade hon sin behandling. Musketörerna har stått vid hennes sida under resans gång och stöttat.

En ung vuxen deltagare berättar:
De senaste två åren har jag varit sjuk.
Jag kollapsade psykiskt och blev inlagd på psykiatrisk klinik under kort tid.
När jag blev utskriven därifrån har jag varit sjukskriven på grund av svår och djup depression. De symtom jag fick gjorde sig till känna genom att jag blev apatisk och passiv, upplevde total meningslöshet, tappade förmågan att agera på saker som jag hade ansvar för. Saker som att betala min hyra, mina el- och gasräkningar, mina fackliga avgifter, för mitt mobilabonnemang och mina telefonsamtal mm.

Jag stängde av världen utanför, isolerade mig, kunde inte fokusera och heller inte koncentrera mig. Jag var rädd och vågade inte utsätta mig för att hamna i konflikt med någon. Jag blev helt enkelt slätstruken och konturlös som ett slags skydd mot alla de krav, måsten och förpliktelser jag upplevde att omvärlden ställde på mig.

Det som orsakade mig mest smärta och problem var min totala oförmåga att ta något som helst ansvar i relationen till mina föräldrar och andra vuxna runt omkring mig som ville hjälpa mig. Jag bara släppte allt, förmådda inte att göra något åt det och lät allt förfalla. På något sätt gav jag upp, hamnade i en slags ”bubbla” där jag inte ville delta i det livet som det innebär att bli vuxen och ta på sig det ansvar som det innebär. Och där satt jag fast tills min mamma började förstå att något var riktigt, riktigt fel.

Detta resulterade till slut i att min mamma fick syn på ett brev från kronofogden. Då bad hon Musketörerna om hjälp:
De ringde myndigheter och hjälpte till med att kontakta hyresvärd och kronofogden. De hjälpte mig att skriva inlagor som fick alla att förstå och att jag fick överenskommelser med dem som jag hade betalningsanmärkningar hos. Musketörerna stödde också min mamma och det minskade hennes oro och att de stöttade henne att hålla sig till att vara mamma och inte gå in i mitt ansvar. Idag är jag tillbaka i arbete.

Kvinnlig deltagare, 60 år.
Uppväxt i Rågsved tillsammans med 4 syskon, mamma och pappa.
Pappan blev alkoholiserad och utövade våld mot mamman. Deltagaren fick ta rollen som medlare. 9-årig grundskola samt gymnasium (St:Görans gymnasium, Beklädnadslinjen.) Bra betyg i skolan. Många vänner, social och utåtriktad.

Hon kom i kontakt med Musketörerna i samband med att föreningen bildades. Har varit aktiv på olika sätt i Musketörerna. Har under de senaste åren själv fått guidehjälp i samband med att hennes hälsa försämrades. Det har handlat om hjälp med kontakter med olika myndigheter samt skrivelser till dessa.

Hon säger: ”Jag har fått hjälp mig med min fysiska och psykiska hälsa och Musketörerna följt med vid besök till olika myndigheter såsom sjukvård, Försäkringskassa samt bistått med överklagan då mitt ärende om stöd avslagits.
Musketörerna har betytt allt! Om jag inte fått den guidehjälp jag fått hade jag inte orkat med livet längre. De har räddat min ekonomi och hållit mig under armarna när det varit som svårast. De har överklagat och fyllt i otaliga blanketter och till slut fick jag det bästa som gått att uppnå. Hade inte klarat denna resa själv.

Man, 60 plus. Vuxit upp i Hagsätra/Rågsved under svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Sedan han var mycket liten har han fått klara sig själv utan vuxenstöd.
(Pappan var alkoholist och mamman traumatiserad av att själv ha varit utsatt som barn). Han var ett ”Nyckelbarn” och fick själv ta ansvar för både sin skolgång och sin fritid. Vid 8-års ålder blev han helt utlämnad till sig själv och fick klara sig bäst han kunde utan stöd från vuxenvärlden. Hans mamma arbetade och försörjde honom utifrån det förutsättningar hon hade, men saknade den kraft eller ork som skulle behövas för att sonen inte skulle bli ett försummat och övergivet barn.

Han fungerade inte som andra i skolan. Han hade svårt att hänga med och förstå. Därför placerades han i ”OBS-klass”. Där satte man barn som inte kunde sitta still, koncentrera sig eller hänga med i skolundervisningen. Vid 12-års ålder började han ”hänga på gatorna” och på olika ökända ”mötesplatser” i Högdalen. Där kom han i kontakt med olika gäng och började använda både alkohol och hasch. Lite senare blev det även amfetamin och andra tyngre droger. På ”slänten” i Rågsved hängde ungdomar som både använde droger, alkohol och som begick olika slags brott. Därefter började han få vänner i Rågsved och hängde med dem på den ”berömda” slänten i Rågsved.

Efter flera år på sjön kom han tillbaka sliten och skadad. Han har varit sjukskriven sedan februari 2013. Efter operation i ett knä med komplikationer fick benet amputerats. Det har medfört en livsomställning för honom.

Genom Musketörerna har han fått stöd med ansökningar och underlag till sjukvården, förtur och anpassade bostad på grund av funktionsnedsättning, flytthjälp, besök och möten inför rehabilitering och medicinsk hemsjukvård samt skuldsanering.

Deltagaren berättar:
”Jag hade inte varit vid liv idag om Musketörerna inte hade funnits vid min sida.
De har varit med i alla steg i processen och gjort ett arbete som jag inte hade klarat av själv. Jag har varit så pass sjuk så jag hade varken orkat eller kunnat”.

Kvinna född 71 och man född 64. Båda boende hos mannens mamma i Hammarby . Kvinnan, som har diabetes, blev osams med sin pojkvän och tog en överdos insulin. Hon blev inlagd på sjukhus och en orosanmälan skickades till socialtjänsten. De startade en utredning utifrån ”Lagen om vård av missbrukare”. Hon sa: ”Jag orkar inte mer snälla hjälp mig innan jag dör”. Musketörerna etablerade också kontakt på försörjningsstöd. Vi fick också kontakta Transportstyrelsen för att få en gammal bil avskriven.

Kvinnan blev beviljad försörjningsstöd som också var avgörande för en metadonbehandling. Under året som gått har vi varit på 13 olika sjukhusbesök eftersom deltagarens hälsa varit väldigt dålig. Det har gällt hjärtproblem, ryggen och magen. Vi har besökt diabetesläkare och återbesök för cancerkontroll. Deltagaren har ansökt om sjukersättning men ännu inte fått svar. Musketörerna har varit med vid ett tiotal besök hos socialtjänsten-enheten för missbruk. Vid minst fem tillfällen har vi varit och hämtat medicin på Mariapool.

Hon fick flytta till Syrenen som är ett drogfritt boende mitt i staden. Det är också ett drogfritt skyddat kvinnoboende. Deltagaren gör allt rätt! Musketörerna ringer varje morgon och väcker deltagaren så hon kommer i väg och hämtar sin dagliga dos metadon. Hon får även i dagsläget sova hemma en natt i veckan. Mannen har avtjänat ett fängelsestraff under våren. Musketörerna har hjälpt honom att sköta skyddet vid sju tillfällen. Musketörerna har även guidat honom vid tre tillfällen till olika läkarbesök. Han finns nära och stöttar sin kvinna väldigt fint under resans gång

FÖRMEDLING AV FONDMEDEL
Utöver guidningar har Musketörerna haft möjligheter att förmedla ansökningar för akut ekonomiskt eller annat stöd till deltagare och andra genom Stiftelsen Hugo Stenbecks Fond. Under 2017 har 138 personer kommit i fråga för sådant stöd med 229 olika insatser. I huvudsak har det varit akut stöd i en mycket utsatt situation som att kunna handla mat, förebygga vräkning, få sjukvårds- eller tandvårdsstöd eller nödvändig utrustning.

SEMINARIER, MÖTEN, EVENEMANG OCH STUDIEBESÖK
Utöver Musketörernas kärnverksamhet med guidningar är vi också aktiva i olika sammanhang. Här några exempel:

 • - Stockholms Stadsmission
  Stockholms Stadsmission arrangerade en rad workshops i syfte att utarbeta en fyraårig strategiplan utifrån fem problemområden.
  Stockholms Stadsmission identifierade Musketörerna som en viktig organisation i frågor kring hemlöshet och bjöd in oss att delta för att bidra till deras arbete.
 • - Förorten mot våld
  Musketörerna inbjudna till Demokratiforum, Paneldebatt: ”Hur stoppar vi våldet?” på Folkets Hus Rinkeby.
 • - Musketörerna i Rågsved 25 augusti – Firar 10 år
  Musik med band andra Nike Markelius med Band, Lasse Gullberg, ”Tre små Lättöl” med Fjodor, Stefan Sundström och Ola Nyström. Många gamla Rågsvedsbor och deras familjer deltog. Nya medlemmar tillkom till Musketörerna.
 • - Thåström på Cirkus
  Musketörerna blev inbjudna av Joacim Thåström, som växte upp nära oss i Rågsved, att under hans konserter i slutet av november 2017 på Cirkus i Stockholm få delta med informationsbord och möjlighet att värva medlemmar. Utöver detta fick Musketörernas volontärer möjlighet att uppleva konserterna. Varje kväll under de 6 konserterna fanns Musketörer på plats. Vi värvade många medlemmar och hade en utmärkt chans att sprida information om vårt arbete.
 • - Gudrun Schyman hos Musketörerna
  Feministiskt Initiativ, FI, Gudrun Schyman och Linda Palm, besöker MR för att delge FIs politik särskilt vad gäller deras hållning till människor i utsatthet och utanförskap. Det blev en spännande kväll med många frågor och de klargjorde att Musketörernas utanförskapskarta enbart borde ha en enda linje, inte som förebilden från Tokyo. Syftet är nu att bjuda in samtliga riksdagspartier för att ge människor i Rågsved information om vad de olika partierna står för inför valet 2018 vad gäller just våra frågor.
 • - Projekt Rågsved
  Under 2017 inledde Islamic Center of Sweden, Rågsved, ett samarbete. Det började med att Musketörerna och Islamic Center möttes för att samtala om de stora utmaningar särskilt unga står inför. Det har utmynnat i ett Projekt Rågsved där kunskaper från Musketörerna i Rågsved används för att skapa förutsättningar för bättre integration genom guidning och lotsning till alla berörda myndigheter, institutioner och organisationer in i samhället.
 • - Trygghet Rågsved
  Musketörerna har varit inbjudna att delta i ett ”Nätverk” med representanter från bostads- och fastighetsbolagen, stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, trafikkontoret, polisen, Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds Fastighetsägare och aktörer i samverkan. Fyra möten genomförs per år, två under höstterminen och två under vårterminen. Här delas viktig information som möjliggör att de olika arbeten och projekt som pågår förstärker varandra.

MUSKETÖRERNAS START-KITT
Efter snart tio års verksamhet har Musketörerna också samlat kunskaper och erfarenheter i ett Startpaket. Hur startar man en förening? Hur gör man en omvärldsanalys? Hur gör man en behovsinventering?

Sammanställningen av Startpaketet gjordes möjligt tack vara särskilt stöd från Stiftelsen Bertil Strömberg. Startpaketet och genomfördes 2016.
Under 2017 har Start-Kittet överlämnats till myndigheter och föreningar.
B.la till Danderyds kommun, Öppna Famnen, FATEG, Föreningen Anhöriga Till En Gärningsman, Förorten mot Våld, Stadsmissionens projekt ”Taklösa”.

INFORMATION
Förutom hemsidan, www.musketorerna.se, där information om verksamheten kontinuerligt uppdateras har också antal kampanjer förts via Musketörernas sida på Facebook – ”Musketörerna i Rågsved”.

MEDIA
Reportage och intervjuer om Musketörerna har publicerats i:

 • - Familjebostäders egen tidning ”Familjären”
 • - Musketörerna i samtal med Susanna Alakoski i hennes egen podd, Socialtjänstpodden, där samtalet handlar om vägen från utanförskap till innanförskap.
 • - Debattartikel i Aftonbladet, ”Mammorna i Rågsved lever inget lyxliv”. Hur vore det om vi också inrättade en möjlighet till avdrag på skatten för de som lever i ”utanförskapsområden”? Varför inte kalla detta ett rättviseavdrag? Lika stort som rot- och rutavdraget är? Detta som kompensation för att man bor i ett område där samhällsservicen är sämre och gör livsvillkoren svårare. Varför inte komplettera avdragen för ”rot” och ”rut” med ett avdrag för ”rätt”?

MUSKETÖRERNAS TIDNING - ”Musketören”
Musketörerna i Rågsved har nu funnit i 10 år.
Vi har samlat våra 10 år, av erfarenheter och kunskaper, våra förslag till förändringar och utveckling för att bättre stödja människor i utanförskap så att de får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, i en TIDNING som heter ”Musketören.
Tidningen har gjorts i samarbete med och producerad av företaget ”Blomquist Communication”. Tidningens kunde produceras tack vare stöd från Oscar Hirsch Minne.
Syftet med Tidningen är att sprida den till politiker och myndigheter inför Riksdagsvalet 2018.

MUSKETÖRERNAS GRUNDARE, GÖSTA WARODELL, AVLED DEN 25 MAJ.
Gösta Warodell, en av initiativtagarna och grundarna till Musketörerna i Rågsved, avled hastigt. Han var på väg till Rågsvedsdagen lördagen den 19 maj för att tala om att bygga ett samhälle där alla får plats som start på ett starkt politiskt engagemang från Musketörerna. Han ville att Musketörerna skulle vara aktiva inför Riksdagsvalet i september 2018. Att vi hade en skyldighet att berätta om ett ”Sverige vi inte trodde fanns”. Om det utanförskap vi ser drabbar människor, hur välfärdssystemets byråkrati marginaliserar de redan mesta utsatta och svårigheten att ta sig tillbaka i samhället igen. Han skulle också berätta om Musketörernas deltagande i nattvandringarna i stadsdelen. På T-banetåget på väg till Rågsved fick han en hjärnblödning och fördes med ambulans till S:t Görans sjukhus. Han avled på morgonen den 25 maj.

Gösta var Rågsveds väktare. Hans tankar, omtanke och engagemang blev en grundpelare för Musketörerna i Rågsved. Det finns många som kan tacka Gösta för att de rest sig upp, rätat på ryggen, kommit tillbaka och nu är delaktiga medborgare i samhället igen.

Göstas grundsyn byggde på att människor har lika värde och samma rättigheter och rätt att göra sin röst hörd och få utrymme till det. Detta oberoende var de kommer ifrån och vilka de än är. Upprördheten över att det inte alltid är så, fick honom att höja rösten. Han var en slagskämpe för rätt och rättvisa! Gösta hade pondus och gick ingen oförmärkt förbi. Han var en ledare och han ledde Musketörerna. Utan honom hade vi inte kunnat uträtta det arbete som görs idag.
Gösta levde sitt liv utifrån den principen. Ingen skulle lämnas utanför! Var det ”en för alla – alla för en” så var det så. Inte bara på ett papper eller en text i ett fint dokument, utan både i ord och handling.

Detta var ett stort slag för Musketörerna och den svåraste händelsen 2017. Utmaningen blev att fortsätta orka det arbete han påbörjade för 10 år sedan.

SAMARBETE
Musketörerna i Rågsved har ett särskilt samarbete med IKANO och Familjebostäder samt Nya Rågsveds Folkets Hus. Viktiga samarbetsparter är också Bryggan/Convictus i Högdalen och Vantörs församling. Dessutom samarbetar vi med Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, JobbTorg, Stockholms Bostadsförmedling, lokala skuldsanerare och Polisen. Ett mycket nära samarbete har Musketörerna med vår systerorganisation Musketörerna i Sollentuna. Organisationen är en ”avknoppning” av Musketörerna i Rågsved och bygger på samma principer och värderingar

MEDLEMMAR
Vid 2017 års slut fanns 410 betalande medlemmar. Nya medlemmar som betalar medlemsavgift den 1 november eller senare 2017 registreras som betalande medlemmar för år 2018 och förs in i medlemsregistret för 2018. Utöver detta har Musketörerna sex hedersmedlemmar.

ANSTÄLLDA
I nuläget har Musketörerna i Rågsved tre anställda på lönebidrag. Alla tre lönebidragen har eller kommer att omförhandlas med Arbetsförmedlingen och förlängas ytterligare 1-2 år.

INKOMSTER OCH UTGIFTER
Den ekonomiska redovisningen finns i Årsredovisningen. Den är sammanställd av Axinova Redovisning AB genom de auktoriserade redovisningskonsulterna Arne Arvidsson, Sten Arvidsson och Carina Hjerpe. Revisionen har för räkenskaps- och verksamhetsåret 2017 utförts av revisionsbyrån Ernst & Young genom auktoriserade revisor Suzanne Messo. De föreningsvalda revisorerna, Leif Chu och Morgan Isebark, har granskat årsredovisningen med särskild inriktning på styrelsens väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen verksamhet.

FRIVILLIGA INSATSER
En stor del av Musketörernas arbete bygger också på frivilliga insatser. Under 2017 uppskattar vi det antal timmar som medlemmar lagt ner i frivilligt arbete till 9.500 Med ett lågt timarvode på 130 kr skulle det innebära ett stöd värt 1.235.000 kronor.

TACK FÖR STÖD OCH UPPMUNTRAN
Musketörerna i Rågsved vill tacka alla medlemmar och aktiva inom föreningen, liksom våra skickliga medarbetare, både anställda och volontärer. Vi vill rikta ett stort TACK till Arne Arvidsson, Carina Hjerpe och Sten Arvidsson vid Axinova Redovisning AB som under de senaste åren gjort ett stort, tålmodigt och viktigt arbete som gett oss ett stabilt och säkert ekonomisystem. Vi vill också rikta ett alldeles särskilt tack till de stiftelser, fonder, myndigheter, organisationer, föreningar och företag samt enskilda som stött oss på olika sätt. Utan alla goda människor hade vi inte kunnat genomföra vårt ständigt ökande och viktiga uppdrag. TACK!

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER
Musketörerna har guidat människor i tio år. Det är människor som av olika skäl hamnat i utanförskap. Målet med guidningen är att se till dessa människor ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.
Det enda sättet att åstadkomma detta är följande:

”Alla i utanförskap – organisera er!”
Ordet demokrati har en viss betydelse inte bara i riksdagen, i skolan eller i företagsrummen. Ordet betyder något för hela samhället och för alla som lever och finns där – alla medborgare har rätt att göra sin röst hörd.

Samtidigt finns det vuxna som inte deltar. Det är många som levt eller fortfarande lever i utanförskap. Det handlar om oss som är eller har varit utan både hem, försörjning och tänder. Många med den bakgrunden deltar inte i de demokratiska valen. Men några ”soffliggare” är de inte. De är människor med lika värde och samma rättigheter som alla andra, men som hamnat utanför och kämpar för sina liv för att komma tillbaka in i samhället.

Utanförskap kan se olika ut och det är mer komplicerat än att bara vara tillfälligt arbetslös. Vägen till utanförskap går fort. Det kan börja med att ens jobb inte finns kvar eller att en skilsmässa ägt rum. Att räkningar inte kan betalas i tid. Att en beroendeproblematik tagit över ens liv, eller om en funktionsnedsättning som aldrig fått sitt rätta stöd. Det handlar också om många av dem som är födda på 30- och 40-talen eller som var unga på 60- och 70-talet och som inte hängt med i den tekniska utvecklingen, och därför inte kan hantera de nya arenorna där man umgås, håller kontakten med omvärlden och sköter sina angelägenheter.

Det handlar också om våra medmänniskor som kommit till Sverige från andra länder.
Det är människor med erfarenheter av olika former av utsatthet och utanförskap. Resan till Sverige har inte varit enkel eller okomplicerad. Att sedan inte få veta om man får stanna har ytterligare förstärkt de påfrestningar de redan utsatts för. Att hamna i den svenska administrationens lagar, regler och rutiner med alla dess labyrinter och karuseller förstärker utanförskapet.

Kombinationerna är många men resultatet detsamma: utanförskap, skam och skuld. Mitt i detta förloras också möjligheter till aktivt deltagande. Man deltar inte i föreningslivet, klarar inte av att stödja barnens skolgång eller att vara med på alla andra ställen där en människa utvecklas och är med och formar framtiden. Man går heller inte och röstar på valdagen. Man har fått stämpeln, eller gett sig själv stämpeln, att stå utanför och man gör det bokstavligen.

Vi vet att det inte är enkelt att förändra rådande förhållanden. Det vi föreslår, och det vi vet av erfarenhet fungerar, är gammeldags och inte det minsta tekniskt avancerat: Det är att organisera sig! Att alla utsatta och i utanförskap, anhöriga och närstående förenar sig! Och att de på egna villkor driver de viktiga frågorna. Att tillsammans, steg för steg, återerövra sitt livsutrymme, att hävda sina rättigheter, talar i egen och gemensam sak och att envist kämpa. Att bli delaktig och driva frågor som berör en själv tillsammans med människorna runt omkring.

Vi i föreningen Musketörerna har under lång tid samlat på oss erfarenheter och kunskaper. Det är en svår, komplicerad och lång kamp med många murar att ta sig över och många stationer att passera. Vi vet hur man steg för steg kan ta sig tillbaka in genom samhällets olika labyrinter och stuprör. Men ingen kan inte klara det ensam. Vi måste hjälpas åt.

Som hjälp på traven har vi tagit fram ett praktiskt startpaket med verktyg till föreningsbygge. Här finns våra arbetsmetoder, hur man spanar och gör omvärldsanalys, hur man inventerar behoven läget i området och mycket mer. Kort sagt: all information som behövs för att starta en organisation som driver ärenden för människor som av olika skäl hamnat i utanförskap eller som känner att de inte klarar sig ensamma.

Vi har samlat det i en papplåda från IKEA full av handfast hjälp för att fler ska få chansen att komma tillbaka och skapa förändring för sig själva och för andra. Det här är enkel och lättbegriplig för alla. Det är inte digitaliserat eller tekniskt framskridet, men att det skulle stärka demokratin på orter runt om i landet, det är vi övertygade om!

Vi tror på alla människors lika värde och samma rättigheter – oavsett ålder, ursprung, utbildningsnivå, beroendeproblematik eller diagnoser. Vi tror på att alla människor har en plats i vårt samhälle. De som lever i utanförskap idag kan återvinnas och bli aktiva samhällsmedborgare imorgon. Med sina erfarenheter och kunskaper kan de bidra till samhällets förnyelse och utveckling. Alla skulle vinna på det. Men det krävs att vi förenar oss. Ensam är man svag – tillsammans kan vi vinna val!

Musketörerna i Rågsved
en för alla - alla för en